Skip to content

ALLMÄNNA VILLKOR

 

 1. Definition och räckvidd

1.1.      I dessa allmänna villkor har följande termer följande innebörd:

 1. a) erbjudande: de produkter som erbjuds av agenten;
 2. b) Agent: Vocise.com, med säte och kontor på Nieuwe Eeven 4 i Heesch, med e-postadress information@Vocise.com och registrerad i handelskammarens handelsregister under nummer 71953795 med momsregistreringsnummer NL002363666B52, som via webbplatsen som agent underlättar avtal om leverans av produkter från leverantören;
 3. c) Beställning: den produkt som beställts av köparen och för vilken ett avtal har ingåtts;
 4. d) ångerfrist: den period under vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt.
 5. e) Konsument: en fysisk person som inte agerar i utövandet av ett yrke eller en affärsverksamhet och som ingår ett distansavtal med en agent;
 6. f) Dropshipping: Köparen gör en beställning via webbplatsen, där agenten har fått i uppdrag och tillstånd att agera som mellanhand, och därmed inte på agentens bekostnad och risk, för att få till stånd ett avtal om en eller flera produkter mellan köparen och leverantören, varvid betalningen enligt avtalet sker via agenten och leverantören levererar produkten direkt till köparen.
 7. g) ångerblankett: den blankett som tillhandahålls av leverantören och som en konsument kan fylla i om han eller hon vill utöva sin ångerrätt, enligt bilagan till villkoren.
 8. h) ångerrätt: konsumentens möjlighet att frånträda avtalet inom ångerfristen;
 9. i) köpare: den person med vilken ett avtal ingås för leverantörens räkning.
 10. j) leverantör: leverantören av en produkt.
 11. k) avtal: ett avtal som ska ingås eller ingås via ett ombud mellan köparen och leverantören om köp av produkter, där en eller flera tekniker för fjärrkommunikation används exklusivt för att ingå avtalet.
 12. l) produkt: en vara som leverantören erbjuder via webbplatsen genom dropshipping;
 13. m) skriftlig: all digital kommunikation med hjälp av skrivna tecken som kan lagras på en varaktig databärare och för vilken agenten kan bestämma vilken metod som ska användas, och
 14. n) villkor: dessa allmänna villkor dropshipping av www.Vocise.com som agerar som agent.

1.2.      Villkoren gäller för varje erbjudande av agent, varje beställning och varje avtal, inklusive tillägg eller ändringar av dessa och uppföljningsavtal. 

1.3.      Tillämpligheten av eventuella allmänna villkor eller (inköps)villkor för köparen eller agenten avvisas uttryckligen.

1.4.      Villkoren har utarbetats på nederländska och i händelse av en konflikt mellan den nederländska versionen av Villkoren och en version på ett annat språk är den nederländska versionen av Villkoren bindande.

1.5.      Artiklarna 11.5, 11.6, 12, 13 och 14 i villkoren är endast tillämpliga på konsumenter. 

1.6.      Om en eller flera bestämmelser i villkoren vid någon tidpunkt är helt eller delvis ogiltiga eller upphävda, kommer resten av avtalet och dessa villkor att fortsätta att gälla och bestämmelsen i fråga kommer utan dröjsmål att ersättas i ömsesidigt samråd med en bestämmelse som så nära som möjligt motsvarar den ursprungliga bestämmelsens omfattning.

 

 1. Dropshipping

2.1.      Uppgifter om leverantören finns på webbplatsen.

2.2. Om leverantören inte är baserad i Nederländerna importeras den beställda produkten i köparens namn. Eventuella ytterligare kostnader, t.ex. moms, förtullningsavgifter och andra statliga avgifter, ska betalas av köparen. 

2.3. De priser som anges i erbjudandet är exklusive moms och andra statliga avgifter samt exklusive frakt och eventuella transport- och förpackningskostnader, om inte annat uttryckligen anges. 

2.4.      Betalningen av beställningen sköts av agenten som på köparens vägnar betalar leverantören. 

 

 

 

 

2.5. Het verschil in vergoeding tussen het door koper voor de bestelling betaalde bedrag en het door agent aan leverancier betaalde bedrag zijn niet gelijk en heeft te gelden als vergoeding voor de door agent geleverde diensten.

 

 1. Erbjudande

3.1. Varje erbjudande från agent har en begränsad giltighetstid, nämligen till den tidpunkt då produkten inte längre finns i lager eller är tillgänglig hos leverantören ("borta är borta") eller inte längre kan beställas via webbplatsen. 

3.2. Om ett erbjudande görs på särskilda villkor ska detta uttryckligen anges i erbjudandet.

3.3.      Alla erbjudanden är utan förpliktelser. Agenten ska alltid ha rätt att ändra erbjudandet. 

3.4. Varje anbud innehåller en fullständig och så exakt beskrivning av produkterna som möjligt för att köparen ska kunna göra en korrekt bedömning. Bilder av produkter är en sann representation av produkten. Agenten kan inte garantera att de färger som visas exakt motsvarar de verkliga färgerna på en produkt. Om köparen gör en beställning har köparen kunnat bedöma produkten, dess bild och beskrivning tillräckligt med hänsyn till ovanstående.

3.5. Alla bilder och beskrivningar av en produkt är vägledande och kan, i händelse av felaktigheter och/eller avvikelser, inte ge upphov till skadestånd eller upplösning av avtalet, såvida inte avvikelserna från produktens väsentliga egenskaper är så betydande att produkten i praktiken är annorlunda än den som köparen avsåg att beställa.

3.6. Ett anbud som köparen rimligen kunde förvänta sig, borde ha förstått eller borde ha förstått att det innehåller ett uppenbart skrivfel eller är ett uppenbart misstag behöver inte uppfyllas av köparen. Köparen kan inte dra några rättigheter av ett sådant skrivfel eller misstag.

 

 1. Avtal

4.1. Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 4.5, upprättas ett avtal när köparen accepterar erbjudandet och lägger en beställning och uppfyller de fastställda villkoren.

4.2. Avtalet ingås på nederländska, om inte agenten erbjuder villkoren och den fortsatta kommunikationen på ett annat språk via webbplatsen. I det senare fallet kan ett avtal, om köparen så önskar, också ingås på det språket och köparen kan också kommunicera med agenten på det språket. 

4.3. Om köparen accepterar erbjudandet elektroniskt kommer agenten omedelbart att bekräfta mottagandet av acceptansen elektroniskt, varvid avtalet ingås. Så länge som mottagandet av godkännandet inte har bekräftats av agenten kan köparen häva avtalet.

4.4. Agenten kommer att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den elektroniska överföringen av data och tillhandahålla en säker miljö. Agenten kommer att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder om köparen kan betala elektroniskt.

4.5. Agenten får informera om huruvida köparen kan uppfylla sina betalningsskyldigheter och om allt annat som kan vara av betydelse för att avtalet ska kunna ingås på ett ansvarsfullt sätt. Om agenten har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att vägra acceptera beställningen eller att ställa särskilda villkor för genomförandet.

4.6. Köparen ska se till att all information som agenten anger som nödvändig, eller som köparen rimligen bör förstå som nödvändig för avtalets genomförande, lämnas till agenten i god tid. Om sådan information inte lämnas till agenten i god tid har agenten rätt att avbryta fullgörandet av avtalet och/eller debitera köparen för de extra kostnader som uppstår på grund av förseningen, enligt agentens vanliga taxa.

4.7. Agenten är inte ansvarig för skada, oavsett art, som har uppstått på grund av att agenten har förlitat sig på felaktig och/eller ofullständig information som tillhandahållits av köparen, såvida agenten inte kände till denna felaktighet eller ofullständighet.

 

 1. Pris

5.1. De priser som anges i erbjudandet är baserade på de kostnadsfaktorer som gäller vid tidpunkten för avtalets ingående, såsom import- och exporttullar, frakt- och lossningskostnader, försäkringar samt eventuella avgifter och skatter. Eventuella skillnader, vare sig de är gynnsamma eller ogynnsamma, vid ankomst, avresa eller leverans ska vara till förmån för eller på bekostnad av köparen.

 

5.2. Priserna på erbjudanden kan innehålla tryckfel och felskrivningar. För konsekvenserna av feltryckning kan inget ansvar tas på sig. Vid feltryck är agenten inte skyldig att leverera produkten till fel pris. 

5.3. En sammansatt offert förpliktar inte agenten att leverera en del av de varor som ingår i erbjudandet eller offerten till en motsvarande del av det offererade priset.

 

 

 

 1. Överensstämmelse och garanti

6.1. Med beaktande av vad som anges i villkoren i detta avseende, överensstämmer produkterna med avtalet, med de specifikationer som anges i erbjudandet, med de rimliga kraven på tillförlitlighet och/eller användbarhet och med de rättsliga bestämmelser och föreskrifter som gällde den dag då avtalet ingicks. 

6.2. Agenten påpekar att vissa produkter har ett begränsat utgångsdatum, vilket anges på produkten i fråga. Köparen bör ta hänsyn till denna hållbarhetstid inom vilken produktens kvalitet och säkerhet kan garanteras i enlighet med leverantörens garanti.

6.3. Eventuella defekter eller felaktigt levererade produkter ska rapporteras skriftligen till agenten inom fyra (4) veckor efter leverans. Produkterna ska returneras i originalförpackningen och i nytt skick.

6.4. Agentens garantiperiod motsvarar tillverkarens garantiperiod. Agenten är dock aldrig ansvarig för produkternas slutliga lämplighet för en enskild tillämpning av köparen, och inte heller för några råd om användning eller tillämpning av produkterna.

6.5. I händelse av ett anspråk enligt garantin kommer Agenten att, efter eget gottfinnande, antingen tillhandahålla utbyte eller reparation. Vid utbyte förbinder sig köparen att returnera den utbytta varan till agenten.

6.6.      Garantin gäller inte om:

 1. köparen har reparerat och/eller modifierat de levererade produkterna själv eller låtit tredje part reparera och/eller modifiera dem;
 2. de levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller på annat sätt hanterats slarvigt eller i strid med agentens och/eller förpackningens anvisningar;
 3. Bristen är helt eller delvis en följd av bestämmelser som regeringen har fastställt eller kommer att fastställa med avseende på de använda materialens art eller kvalitet.

 

 1. Leverans och genomförande

7.1.      Agenten kommer att hantera beställningar av produkter med största möjliga omsorg.

7.2.      Leveransplatsen är den adress som köparen har angett till agenten i samband med beställningen.

7.3.      Agenten kommer att vidarebefordra accepterade beställningar snabbt och få dem utförda. 

7.4. Alla leveranstider är vägledande. Vid leverans av produkter från ett annat land än Nederländerna kan det förekomma längre leveranstider än vad som anges på webbplatsen. Denna period beror på leverantörens leveranstid. Köparen kan inte dra några rättigheter av de villkor som nämns. 

7.5. Om en beställning inte kan utföras eller endast delvis kan utföras, får köparen ett meddelande om detta inom 30 dagar efter beställningen. 

7.6. Agenten har rätt att leverera varorna i delar, såvida inte detta har avvikits genom avtal eller om delleveransen saknar självständigt värde. Agenten ska ha rätt att fakturera de varor som levererats separat. Överskridande av en tidsfrist ger inte köparen rätt till ersättning. 

7.7.      De leveranstider som anges på webbplatsen är endast vägledande.

7.8. Om den angivna leveranstiden överskrids har köparen inte rätt till upplösning eller skadestånd, om inte annat uttryckligen överenskommits.

7.9. Vid upplösning i enlighet med bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel ska agenten återbetala det belopp som köparen har betalat så snart som möjligt, men minst inom 14 dagar efter upplösningen.

7.10. Om leverans av en beställd produkt visar sig vara omöjlig kommer agenten att försöka tillhandahålla en ersättningsvara. Senast vid leveransen ska det tydligt och begripligt meddelas att en ersättningsartikel har levererats. För ersättningsartiklar kan ångerrätten inte uteslutas. Kostnaden för eventuell returfrakt ska bäras av ombudet. 7.11. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij agent tot het moment van bezorging aan koper of een vooraf aangewezen en aan agent bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief/factuur geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

 

 

 

 1. Betalning

8.1. Om inget annat avtalats ska de belopp som köparen är skyldig enligt avtalet betalas omedelbart efter det att beställningen har gjorts. 

8.2. Köparen är skyldig att utan dröjsmål rapportera eventuella felaktigheter i de betalningsuppgifter som lämnats eller angetts till agenten.

8.3. Om köparen inte fullgör sina betalningsskyldigheter i tid kommer han, efter att ha underrättats av ombudet om den sena betalningen och efter att ombudet har gett köparen en rimlig tidsfrist för att fullgöra sina betalningsskyldigheter, att efter underlåtenhet att betala inom denna tidsfrist vara skyldig den lagstadgade räntan på det belopp som fortfarande är förfallet till betalning, och om köparen inte är en konsument kommer detta att vara den lagstadgade kommersiella räntan, och ombudet kommer att ha rätt att debitera extrajudiciella inkassokostnader som uppstått av ombudet eller på uppdrag av ombudet. Inkassokostnaderna kommer att beräknas i enlighet med lagen och dekretet om ersättning för utomrättsliga inkassokostnader (Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten). 

 

 1. Bestämmelser om webbplats och produkter

9.1. Agenten är inte ansvarig för fel och/eller oegentligheter i webbplatsens funktionalitet. Agenten är inte ansvarig för fel eller otillgänglighet på webbplatsen av någon som helst anledning.

9.2. Agenten ansvarar inte för att innehållet i e-post eller annan digital kommunikation som skickas av/på uppdrag av Agenten överförs korrekt och fullständigt, och inte heller för att innehållet tas emot i tid.

9.3. Alla köparens anspråk på grund av brister från agentens sida upphör att gälla om dessa inte skriftligen anmäls till agenten, med angivande av skäl, inom ett (1) år från det att köparen fick kännedom om eller rimligen kunde ha fått kännedom om de fakta som ligger till grund för hans anspråk.

9.4. Agenten avvisar uttryckligen allt ansvar och alla krav från köpare och tredje part som har lidit (fysisk) skada på grund av vårdslös, felaktig eller onödig användning av produkterna. Produkterna får endast användas i enlighet med anvisningarna. 

9.5. Agenten rekommenderar köparen att alltid läsa manualen innan användning och agera därefter. Produkterna ska förvaras och användas enligt anvisningarna.

9.6. Alla råd som ges om användningen av produkterna är av allmän och icke-bindande karaktär. Köparen bör på eget ansvar bedöma om produkten är lämplig för honom eller henne. Vid tveksamhet om användningen av en produkt bör man kontakta leverantören eller köparens läkare för att få en bedömning av användningen i ett specifikt fall.

9.7. Vissa produkter, t.ex. mycket små produkter, produkter för yttre vård och elektriska apparater, bör hållas utom räckhåll för små barn. 

9.8. Agenten rekommenderar köparen att alltid, men särskilt vid graviditet, amning, medicinering och vid tvivel om överkänslighet mot någon av ingredienserna, rådgöra med en expert efter att ha läst bruksanvisningen om det behövs, innan produkter som t.ex. produkter för yttre vård används.

 

 1. Force majeure

10.1. Agenten är inte ansvarig gentemot köparen om skyldigheterna enligt avtalet inte kan uppfyllas på grund av force majeure. Force majeure ska under alla omständigheter omfatta: a) Force majeure i leverantörens lokaler; 

 1. b) statliga åtgärder och restriktioner;
 2. c) strömavbrott;
 3. d) fel på internet, datanätverk och telekommunikationsanläggningar, till exempel på grund av

Internetrelaterad brottslighet och hackning.

 1. e) naturkatastrofer
 2. f) krig och terroristattacker
 3. g) allmänna transportproblem och transportrestriktioner
 4. h) strejker mot leverantören eller ombudet, och
 5. i) Andra situationer som ligger utanför agentens kontroll och som tillfälligt eller permanent förhindrar fullgörandet av skyldigheter.

 

 

10.2.   Under den tid som force majeure pågår, avbryta skyldigheterna enligt avtalet. Om denna period varar längre än två månader har vardera parten rätt att häva avtalet utan skyldighet att ersätta den andra parten eller ombudet för skador.

10.3.   Om agenten vid den tidpunkt då force majeure uppstår redan delvis har uppfyllt sina skyldigheter enligt avtalet eller kommer att kunna uppfylla dem, och den del som uppfyllts eller ska uppfyllas har ett självständigt värde, har agenten rätt att fakturera den del som redan uppfyllts eller ska uppfyllas separat. Köparen är skyldig att betala denna faktura som om den vore ett separat avtal.

 

 1. Integritet

11.1. Köparens (personliga) uppgifter ingår i en databas. Dessa uppgifter används i första hand för att genomföra avtalet. Agenten kan på begäran skicka information om sina produkter, t.ex. nyhetsbrev och erbjudanden, till köparen. Köparen kan alltid motsätta sig användningen av personuppgifter för direkt marknadsföring och/eller (fortsatt) mottagande av (viss) marknadsföringsinformation genom att skicka en begäran om uppsägning av avtalet till agenten. 

11.2. Köparen godkänner användningen av elektroniska kommunikationsmedel. Köparen är medveten om att elektronisk kommunikation inte är säker i samband med detta elektroniska datautbyte, trots alla rimliga säkerhetsåtgärder som agenten vidtagit, och att elektronisk kommunikation kan avlyssnas, manipuleras, infekteras, fördröjas eller felaktigt (åter)överföras, inklusive genom virus och spamfilter. Agenten kan inte ge en absolut garanti mot obehörig konsultation.

11.3. Agenten kommer att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa sekretess och säker förvaring av (personliga) uppgifter.

11.4. Inom ramen för genomförandet av avtalet kan (person)uppgifter också lämnas vidare till länder utanför Europeiska unionen, till exempel till en leverantör i Kina, eftersom avtalet mellan köparen och leverantören annars inte kan genomföras och leverantören inte kan leverera beställningen till köparen. I detta fall kommer agenten att tillhandahålla avtalsgarantier. 

11.5. En köpare som är konsument har rätt att skriftligen begära att ombudet ger honom möjlighet att kontrollera de personuppgifter som ombudet behandlar och/eller (i tillämpliga delar) att korrigera, komplettera, radera eller gallra dem. En begäran om inspektion och/eller korrigering ska riktas till Agentens ledning. På köparens första begäran ska de registrerade personuppgifterna tillhandahållas, korrigeras eller tas bort. 

11.6. Personuppgifter om köparen som är en konsument kommer inte att lämnas ut till tredje part, såvida inte agenten är skyldig att göra det enligt tillämpliga lagar och förordningar eller om det inte är nödvändigt för att genomföra avtalet.

 

 1. Konsumenter

12.1. För konsumenter anges priserna exklusive moms, skatter och fraktkostnader. 

12.2. Innan ett avtal ingås med en konsument ska texten till villkoren göras tillgänglig för konsumenten (elektroniskt) på ett sådant sätt att konsumenten lätt kan spara den på en annan varaktig databärare. Om detta inte är rimligt möjligt ska det innan avtalet ingås anges var och hur villkoren kan läsas elektroniskt och att villkoren på konsumentens begäran ska skickas elektroniskt eller på annat sätt kostnadsfritt.

12.3. Agenten kommer att göra följande information tillgänglig för konsumenten via webbplatsen, eller åtminstone göra denna information tillgänglig så att den kan lagras på ett tillgängligt sätt på en varaktig databärare:

 1. Villkoren för och sättet på vilket konsumenten kan lämna in ett klagomål;
 2. Villkoren för och sättet på vilket konsumenten kan utöva sin ångerrätt, eller ett tydligt uttalande om att ångerrätten inte är tillämplig;
 3. information om garanti och service efter köpet, och
 4. formuläret.

 

 

 

 

 

12.4.      Konsumenten får vända sig till ombudet för att utöva alla juridiska rättigheter som konsumenten har gentemot leverantören, förutsatt att detta sker i enlighet med bestämmelserna i villkoren.

12.5.      En garanti som tillhandahålls av eller på uppdrag av agenten eller leverantören påverkar inte de rättsliga rättigheter som konsumenten kan göra gällande mot agenten på grundval av avtalet.

12.6.      Vid tillämpning av artikel 7.5 har köparen, som är en konsument, rätt att utan kostnader häva avtalet när det gäller produkter som inte levereras eller inte kan levereras inom en rimlig tidsperiod.  

12.7.      Agenten får avvika från artikel 8.3 när det gäller de inkassokostnader som ska debiteras konsumenten.

 

 1. Rätt till ångerrätt

13.1. Vid köp av produkter har köparen, som är konsument, möjlighet att häva avtalet utan att ange skäl under 14 dagar. Denna ångerfrist börjar dagen efter det att konsumenten eller en annan person som konsumenten tidigare har utsett och meddelat agenten har mottagit produkten.

13.2. Under avkylningsperioden bör konsumenten hantera produkten och förpackningen med försiktighet. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om han vill behålla produkten. Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt ska konsumenten returnera produkten med alla tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i ursprungligt skick och i originalförpackning till agenten, i enlighet med de rimliga instruktioner som agenten har gett.

13.3. Om konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt ska han eller hon göra det inom 14 dagar efter mottagandet av produkten med hjälp av den blankett som ska skickas till ombudet. När konsumenten har gjort sig känd för att utnyttja ångerrätten ska konsumenten inom 14 dagar returnera produkten till agenten eller leverantören. Konsumenten måste bevisa att produkterna har returnerats i tid. 

13.4. Om konsumenten vid utgången av de perioder som anges i artiklarna 13.2 och 13.3 inte har meddelat att han vill utnyttja ångerrätten eller inte har lämnat tillbaka produkten till ombudet, ska köpet anses ha ägt rum. 

13.5. Följande produkter är undantagna från ångerrätten: 

 1. a) Produkter som är tydligt personliga till sin karaktär;
 2. b) produkter som inte kan returneras på grund av sin art;
 3. c) Produkter som förstörs eller åldras snabbt;
 4. d) Produkter vars pris är kopplat till fluktuationer på finansmarknaden och som agenten inte har något inflytande över;
 5. e) ljud- och videoinspelningar och datorprogramvara vars försegling har brutits efter leveransen.
 6. f) förseglade produkter som på grund av hälsoskydd eller hygien inte kan returneras och vars försegling har brutits efter leveransen, och
 7. g) Produkter som har tillverkats på konsumentens begäran i enlighet med konsumentens specifikationer.

 

 1. Kostnader för återtagandet

14.1. Om en konsument utnyttjar sin ångerrätt ska konsumenten stå för kostnaderna för returfrakten.

14.2. Om en konsument har betalat ett belopp ska agenten återbetala detta belopp så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter mottagandet av ångerrätten. Återbetalningen sker via samma betalningsmetod som användes vid köpet, såvida inte konsumenten uttryckligen godkänner en annan betalningsmetod och ombudet accepterar den metoden. Villkoret för återbetalning är att produkten redan har mottagits av agenten eller leverantören eller att ett slutgiltigt bevis för fullständig återlämning har lämnats.

14.3. Om produkten skadas på grund av att konsumenten har hanterat den vårdslöst, är konsumenten ansvarig för produktens eventuella värdeminskning.  

 

 

 1. Klagomål och tvister

15.1. Om köparen har ett klagomål ska köparen skriftligen meddela detta till mäklaren. 

15.2. Ett klagomål upphäver inte köparens eller agentens skyldigheter, såvida inte agentens skriftliga beslut om annat fattas.

15.3. Reklamation av avtalets utförande ska göras skriftligen och motiveras inom sju (7) dagar efter det att köparen upptäckt bristerna. 

15.4. Ett klagomål ska besvaras inom 14 dagar från den dag då ombudet mottar det. Om ett klagomål kräver en förutsebart längre handläggningstid ska den klagande informeras om detta inom 14 dagar och en indikation ska ges om den period inom vilken klagomålet kommer att behandlas. 

15.5. Agenten ska alltid ha minst fyra (4) veckor på sig att lösa ett klagomål i ömsesidigt samråd. Efter denna period betraktas klagomålet som en tvist enligt artikel 15.8.

15.6. Om agenten förklarar att klagomålet är berättigat ska agenten, enligt eget val, ersätta eller reparera de levererade produkterna kostnadsfritt. Om ett klagomål inte kan lösas genom en ömsesidig överenskommelse ska klagomålet betraktas som en tvist enligt artikel 15.8.

15.7. Om den klagande är en konsument kan han eller hon också lämna in sitt klagomål till en tvistkommitté via den europeiska plattformen för tvistlösning (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

15.8. Alla tvister som uppstår på grund av eller till följd av avtalet eller på vilka villkoren är tillämpliga regleras uteslutande och oberoende av var köparen eller en tredje part är bosatt av nederländsk lag och Rotterdams tingsrätt är den enda behöriga domstolen, såvida inte bestämmelser i tvingande lagstiftning leder till att en annan domstol är behörig.

15.9. Tillämpligheten av Wienkonventionen om försäljning är utesluten.

 

***